Vishnu Sahasranamam [Mantra]

Rajalakshmee Sanjay


33:25

 Become A Better Singer In Only 30 Days, With Easy Video Lessons!

Om Shuklam Bharatharam Vishnum
Sashivarnam Chathurbhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth
Sarva Vignopa Shanthaya

Vyasam Vashita Naptharam
Shakte Poutramakalmasham
Parasharathmajam Vanda
Shukathathum Thaponidhim

Vyasaya Vishnu Roopaya
Vyasroopaya Vishanava
Namovai Brahmanidhaya
Vasishtaya Namonamaha

Avikaraya Shuddhaya
Nithyaya Paramathmana
Sadhaika Roopa Roopaya
Vishnava Sarvajishnava

Yasya Smarana Mathrana
Janma Samsara Bandhanath
Vimuchyatha Namas Thasmai
Vishnava Prabha Vishanva
Om Namo Vishnava
Praba Vishnava. 5

Shree Vaisham Payana Uvacha
Shruthva Dharmana Sashana
Pavananicha Sarvashaha
Yudhishtara Shanthanavam
Punaravabya Bashatha

Yudhishtira Uvacha
Kimakam Daivatham Loke Kim
Vapyekam Parayanam
Sthuvantha Kam Kamarchanda
Prapnuyur Manava Shubam

Go Dharma Sarva Dharmanam
Bhavatha Paramo Mathaha
Kim Japan Muchyatha Janthur
Janma Samsara Bandhanath

Shree Bheeshma Uvacha
Jagath Prabhum Deva Devam
Antham Purushothamam
Sthuvan Nama Sahasrana
Purusha Saththo Thithaha

Thameva Char Chayanth Nithyam
Bhakthya Purusha Mavyayam
Dhayayan Sthuvan Namasyamsha
Yajamanas Thamevacha 10

Anadhinidhanam Vishnum
Sarva Lokamahesvaram
Lokadhyaksham Sthuvan
Nithyam Sarva
Dhukka Thigo Bhavath

Brahmanyam Sarva Dharmangyam
Lokanam Keerthivardhanam
Lokanatham Mahath Bhootham
Sarva Bhootha Bhavothbhavam

Esha Ma Sarvadharmanam
Dharmodhi Kathamo Mathaha
Yath Bhakthya Pundari
Kaksham Sthavai
Rar-Chan Nara Ssatha

Paramam Yo Mahath Teja
Paramam Yo Mahath Thapaha
Paramam Yo Mahath Brahma
Paramam Ya Parayanam

Pavithram Pavithram Yo
Mangalanancha Mangalam
Daivatham Davathanancha
Bhoothanam Yovyaya Pitha 15

Yatha Sarvani Bhoothani
Bhavanthyadhi Yugagama
Yasmimscha Pralayam Yanthi
Punarava Yugakshaya

Thasya Loka Pradhanasya
Jagan-Nadhasya Bhoopatha
Vishnor Nama Sahasrm Ma
Srunu Papa Bhayapaham

Yani Namani Gounani
Vikyathani Mahathmanaha
Rushibhi Parigeerthani
Thani Vakshayami Bhoothaya

Rushirnamnam Sahasrasya
Vadhavyaso Mahamunihi
Chchando-Nushtup Thadha
Dhavo Bhaghavan Dhavagee-Suthaha

Amrutham Soothbhavo Bheejam
Shakthir Dhavaki Nandhanaha
Thrisama Hrudhayam Thasya
Shanthyartha Viniyujyathe 20

Vishnum Jishnum Mahavishnum
Prabhavishum Mahaswaram
Anaika Roopa Dhaithyantham
Namami Purushoth-Thamam

Asya Sree Vishnor Dhivya
Sahasranama
Sthothra Mahamanthrasya
Sri Vedhavyaso
Bhagavan Rishihi
Anushtup Ch-Chandaha
Sri Mahavishnu
Paramathma
Sirman Narayano
Davatha
Amrutham Shoothbavo
Banurithi Beejam
Davakee Nandhan
Srashtathi Sakthihi
Uthbava Kshobhano
Dava Ithi Paramo Manthraha
Shankbhruth Nandhkee
Chakreethi Keelakam
Sharngadhanva Gadhadhara
Ithyasthram
Radhangapani
Rakshobhya Ithi Nathram
Thrisama Samaka
Samathi Kavacham
Aanandam Parbrahmathi Yonihi
Rudhu Sudharsank
Kaala Ithi Dhigbandhaha
Sri Viswaroopa Ithi Dhyanam

Sri Mahavishnup Preethyarthe
Sahasra Nama Japa Viniyogaha

Dhyanam

Ksheerodhanvath Pradhasa Susi
Mani Vilasath
Saikathe Mouthikanam
Malak Lupthasanastha
Spatikamani-Nibair
Moukthikair Mandithaangaha

Suprai Rbhrai Radhaprai
Ruprivirasithair
Muktha Bheeyuusha Varshaihi
Anandheenap Puneeyaa Dhari
Nalina Gadha
Shankapaanir Mukundhaha

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir
Viyadhasoora-Nilach
Chandra Sauryau Cha Nathra
Karnavasa Siro Dhyaur-Mukamapi
Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi

Andhastham Yasya
Vishvam
Soor-Nara-Khaga-Gho
Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi
Chitram Ramramyathe
Tham Thribhuvan-Vapusham
Vishnu Meesham Namaami

Shaanthakaram Bhujagasayanam
Padhmanabham Surasam
Vishwadharam Gaganasadhrusham
Magavarnam Subhangam

Lakshmi Kantham Kamalanayanam
Yogihrudhyana Gamyam
Vandha Vishnum Bavabayaharm
Sarvalokaikanadham

Megha Shyamam
Peetha Kausheya Vcham
Shree Vatsangam
Kausthubho Bhasithangam
Punyopetham Pundari
Kayadaksham
Vishnum Vande Sarva
Lokaika Natham

Namas Samastha Bhothanam Adi
Bhoothaya Bhoo Bruthe
Aneka Roopa Roopaya
Vishanve Prabha Vishnave

Shashanka Chakram Saka Reeta
Kundalam Sappetha Vasthram
Sarasi Ruheshanam
Shara Vaksha Sthala Shobhi
Kausthubam Namami Vishnum
Shirasa Chathurbhujam 5

Chayayam Parijathasya Hama
Simhasano Parihi
Aasina
Mam-Bhutha-Shyama-Mayadaksha
Malankrutham

Chandrananam Chathur Bhahum
Shree Vatsanghitha Vakshasam
Rukmini Sathyabhamabhyam
Sahitham Kirshnamasraye


Om

Vishvam Vishnur
Vashatkaro
Bhootha Bhavya
Bhavath Prabhuhu
Bhoothakruth
Bhoothabruth
Bhavo Bhoothatma
Bhootha Bhavanaha

Bhoothatma Paramathma Cha
Mukthanam Parama Gathihi
Avya Yapurusha Sakshi
Kshetrgno Ksharo avacha

Yogo Yoga Vitham Natha
Prdhana Purusheshwaraha
Narasimha Vabhu Shreeman
Keshava Purushothamaha

Sarva Sharvash Shivas Sthanur
Bhoothathir Nidhira Vyahayaha
Sambhavo Bhavono Bartha
Prabava Prabhureeshwaraha

Swambu Shambur Adithya
Pushkaraksho Mahasvanaha
Anadhi Nidhano Dhath
Vidhath Dhathu Ruthmaha 5

Apprayo Rishi Keshah
Padmnabho Mara Prabhuhu
Visha Karma Manusthvastha
Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha

Agrahya Sashvatha Krishno
Lokidaksh Pradhr Dhanaha
Prabhuth Shrikuthama
Pavithrm Manglam Param

Eashana Pranadha Prano
Jyeshta Shreshta Praja Pathihi
Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho
Madhavo Madhu Sudhanaha

Ishvaro Vikrami Thanvi
Medavi Vikrma Kramaha
Anuththamo Duradarsha
Kruthangya Kruthi-Raathmavan

Suresha Sharnam Sharma
Vishva Retha Prajabhvaha
Ahath Samvathsaro Wyallaha
Prathyas Sarvadharshanaha 10

Ajas Sarvesh Varas Sidhas
Sidhi Sarva Dhiru Chithaha
Vrusha Gabhir Meyathma
Sarva Yoga Vinisruthaha

Vasur Vasumanas Sathya
Samathma Sammitha-Samaha
Amoga Pundarikaksho
Vrushkarma Vrushakruthihi

Rudro Bahushira Babrur
Viswayoni Suchichrvaha
Amrudha Sachvadha Sthanur
Vraroha Mahathapaha

Sarvakaha Sarvavidhbaanur
Vishwakseno Janardhanaha
Vedo Veda Vidhav Yango
Vedango Vedvith Kavihi

Loka Dhyakshas
Surdhyaksho Dharma
Dhyaksho Krutha Kruthaha
Chathurathma Chathur
Vyuhachathur
Thamshta Chathur Bhujaha 15

Prajishur Bhojanam Bhoktha
Sahishnur Jagatha Thijaha
Anako Vijayo Jetha Vishva
Yoni Punarvasuhu

Upendro Vamaha Pramshur
Amogash Shsirurjithaha
Atheendras Sangrahas Sargo
Dhruthatma Niyamo Yamaha

Vadyo Vaidyas-Sada-Yogi
Veeraha Madhavo Madhuhu
Atheendriyo Mahamayo
Mahothsaho Mahabalaha

Mahabuthir Mahaveeryo
Mahashakthir Mahathyuthihi
Anir Deshya Vabhu
Shreema-Namayathma
Maha-Thri-Dhruk

Maheshvaso Maheebartha
Shreenivasa Satham Gathihi
Aniruddas Surananndo
Govindo Gvindam Pathihi 20

Marichir Thamano Hamsas
Superno Pujagothamaha
Hiranya Nabhas Suthapa
Padmanabha Prajapthihi

Amruthyus Sarva-Dhruk
Simha-Sandhatha
Sandhimam-Stiraha
Ajo Durmarshanas-Shastha
Vishruthatma Surariha

Gurur Gurthamo Thama Sathyas
Sathya Parakramaha
Nimisho Nimishas Sragvi
Vachaspathi Rutharathee

Agraneer Gramanee Shreeman
Nyayo Natha Sameeranaha
Sahasra Murtha Vishvatma
Sahas-Rakshas-Sahasrapath

Aavarthano Nivruthathma
Samvradhas Sampra Mardhanaha
Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo
Dharani Dharaha 25

Suprasada Prasanathma
Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu
Sathkartha Sathkrudhas
Sadhur Janhoor Naryano Naraha

Asangeyo Prameyathma Vishista
Shista Kruch-Chuchihi
Siddhartha Siddha Sankalpa
Siddhida-Siddhi Sadhanaha

Vrushahee Vrushabho Vishnur
Vrushaparva Vrusho Dharaha
Varthano Varthamanaksha
Vivikta Shruth Sagaraha

Subhujo Dhurtharo Vakmi
Mahendhro Vasudo Vasuhu
Naikarupo Bruhathroopas
Sibhivishta Praksanaha

Ojas-Thajo Dhyuuthidhara
Prakashatma Pratapanaha
Ruddhas Spashta-Ksharo
Manthra-Chandramshur
Bhaskarathdhyuthihi 30

Amrutham Shudh Bhavo Bhanu
Shashabindu Sureshwaraha
Aushadham Jagadha Sethu
Sathya Dharma Parakramaha

Bhoothabhavya Bhavannatha
Pavana Pavano Nalaha
Kamaha Kamakruth Kantha
Kama Kamapratha Prabhuhu

Yugadikruth Yugavartho
Naika Mayo Mahasanaha
Athrushyo Vyaktha
Roopashcha Sahasrajita
Nandajith

Ishto Vishishta Thistashta
Shikandi Nahursho Vrushaha
Krodhaha Krodhakruth Kartha
Vishva Bahoor Mahitharaha

Achyutha Prathitha Pranaha
Pranatho Vasuvanujaha
Apam-Nidi Rathishtana
Mapramatha Prathishtithaha 35

Skandaha Skandadaro
Duryo Varado Vau Vahanaha
Vaasudevo Bruhath Banur
Adi Deva Purandaraha

Ashokas Stharanas Thara
Shura Shurir Janaswaraha
Anukoola Shathavartha
Padmi Padma Nibhekshanaha

Padmanabho Ravindaksha
Padmagarba Sharirabruth
Maharthrir Ruthro
Vruthathma Mahaksho

 Watch: New Singing Lesson Videos Can Make Anyone A Great Singer

Written by: RAJALAKSHMEE SANJAY

Lyrics © Royalty Network

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Discuss the Vishnu Sahasranamam [Mantra] Lyrics with the community:

0 Comments

  Citation

  Use the citation below to add these lyrics to your bibliography:

  Style:MLAChicagoAPA

  "Vishnu Sahasranamam [Mantra] Lyrics." Lyrics.com. STANDS4 LLC, 2022. Web. 21 Jan. 2022. <https://www.lyrics.com/lyric-lf/6222507/Rajalakshmee+Sanjay>.

  Missing lyrics by Rajalakshmee Sanjay?

  Know any other songs by Rajalakshmee Sanjay? Don't keep it to yourself!

  Watch the song video

  Vishnu Sahasranamam [Mantra]

  570.9K
  2,265     165

  Browse Lyrics.com

  Quiz

  Are you a music master?

  »
  In one of Taylor Swift’s songs, it says “Now I’m lying ____”
  • A. About love
  • B. On The cold hard ground
  • C. On You
  • D. To you

  Free, no signup required:

  Add to Chrome

  Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

  Free, no signup required:

  Add to Firefox

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

  Rajalakshmee Sanjay tracks

  On Radio Right Now

  Loading...

  Powered by OnRad.io


  Think you know music? Test your MusicIQ here!