Sa Kapoporoan (Cuyonon)

by Unknown Artist
Sa kapoporoan maambeng
kong masanag ngani ang bolan
manga bata ig manga malam
naga parasiar sa pantalan
manga soltiros ig daraga
naga gitara magkaranta
kada’isara mi’sara ma’mbeng anang leba.

Pagkasanag ngani dayong parakon sa oma
magkaingin, magsaripsip, magpaligid kong mainit
maloto ron ngani ang paray sa bokid
dayon sandang parantek maglelebek-lebek.

Amos kamo manga tangay
masaraot-saot kita’nay
lipatan ta’teng kapilay magpanari anay
dading loto ro’ang paray
kita magkalipay
indi ta’i panombalien
ang ateng kabedlay.

Written by: Bagasay

Submitted by: kinnethpadr on August 13, 2019

© Lyrics.com