Sunday Shoutin'

by Sonny Fodera
La-la-la-la-la-la-la

Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

Sunday, Sunday, Sunday, Sunday

Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!
Clap your hands, yeah!

Written by: MUSTO, PAYTON, RANSOM, SMITH

Lyrics © BMG Rights Management

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com