NIE NIE NIE

by T.Love

T.Love is a Polish rock band formed in 1982, originally known as Teenage Love Alternative, by Zygmunt "Muniek" Staszczyk, Janusz Konorowski, Dariusz Zając and Jacek Wudecki, all friends from high school in Częstochowa.
Po³ó¿ pistolet na stó³
I uprzedzenia wyrzuæ w k¹t
Na ca³ym ?wiecie s¹ faszy?ci,
Którzy nienawidz¹ innych r¹k

Nie, nie, nie...
Nie wszystkich mo¿esz zabiæ
To niemo¿liwe - uwierz mi

Nie, nie, nie...
Za du¿o mo¿esz straciæ,
Bo takie krótkie s¹ nasze dni

Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego mi
Tylko nie mów tego, ¿e
Nienawidzisz...

Tylko nie mów tego mi
Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego, ¿e
Nienawidzisz mnie

Wiêc pomy?l o tym, co Ciê boli
O wszystkich wojnach, które znasz
To najtrudniejsze zawsze jest
Powiedzieæ "nie", gdy mówi¹ "tak"

Nie, nie, nie...
B¹d? pozytywnym wojownikiem
Kiedy na ringu zostajesz sam

Tak, tak, tak...
Za du¿o dzieci nie ma ju¿
Swoich tatusiów I swoich mam

Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego mi
Tylko nie mów tego, ¿e
Nienawidzisz...

Tylko nie mów tego mi
Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego, ¿e
Nienawidzisz mnie


Written by: FRANKIE BEVERLY

Lyrics © Spirit Music Group, Kobalt Music Publishing Ltd.

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com