Noi Lua Dau Tranh

by Various Artists

To a related topic: This is a redirect to an article about a similar topic or related term. Redirects from related topics are different than redirects from related words, because a related topic is more likely to warrant a full and detailed description in the target article. If this redirect's subject is notable, then also tag it with {{R with possibilities}} and {{R printworthy}}.
Đốt đuốc lên ! Ta đốt đuốc lên ! 
Cho tình anh em Việt Nam đoàn kết 
Thắp nến lên ! Ta thắp nến lên ! 
Xua ngàn tối tăm ra ngoài trái tim cùng một lời nguyền 

Đốt đuốc lên ! Ta đốt đuốc lên ! 
Cho cờ vàng lên rực cao Tổ quốc 
Thắp nến lên ! Ta thắp nến lên 
Cho màu sáng thơm da vàng Việt Nam 

Bàn tay anh, bàn tay em, bàn tay treo nắng trên đường phố 
Bàn chân anh, bàn chân em, bàn chân ngăn bão táp phong ba 
Cờ trong tay, đèn trong tay, lòng hăng say tiến lên ngày mới 
Nối dây ân tình, nối lửa đấu tranh, nối lửa đấu tranh... 

Đốt đuốc lên ! Ta đốt đuốc lên ! 
Soi đời người dân Việt Nam nghèo đói 
Thắp nến lên ! Ta thắp nến lên ! 
Kiên cường đấu tranh cho ngày ấm no cho quyền làm người 

Đốt đuốc lên ! Ta đốt đuốc lên ! 
Soi mặt từng tên Việt gian lạc hướng 
Thắp nến lên ! Ta thắp nến lên ! 
Khơi lửa đấu tranh cho cả quê hương.

Written by: BUONG AN TRAN

Lyrics © Songtrust Ave

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com