Ganesha

by Bass Rebellion
Vakratunda mahakaya
Suryakoti samaprabha
Avighnam kuru me deva
Sarva-kaaryeshu sarvada
Om gan ganapataye namo namah
Shree siddhi vinayak namo namah
Ashtavinayak namo namah
Mangal murti moraya
Om gan ganapataye namo namah
Namo namah
Om gan ganapataye
Ekadantam mahakayam
Lambodaram gajananam
Vigna nashakarma devam
He rambam prana mamyaham
Om gan ganapataye namo namah
Shree siddhi vinayak namo namah
Ashtavinayak namo namah
Ganapati bappa moraya
Om gan ganapataye namo namah
Namo namah
Om gan ganapataye namo namah

Written by: Pratyush Raj

Lyrics © DistroKid

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com