Lyrics.com »

Search results for 'yag'

Yee yee! We've found 3 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching yag.

yagül... leygi mü diêkh
Gaal yangy-dem cy ndokh-gy
Batcha nek khamna famü dièm
Wahé dü yag, dina nü taffé-sü !

Yönn-gy dina diaffé
Büla diarralé
Cy
up yag
Clockin' major chedda loke
I'm all about my paper roll
I go to work on the East side jackin sucka bitches rides
Doin hella drive bys just
easy to die
Just like a blink of an eye when the shots rang
Boom bang rat ta tat tat
Watch your back cause I'm coming black
Kill that yig yag put