Lyrics.com »

Search results for 'wonk'

Yee yee! We've found 48 lyrics, 1 artist, and 0 albums matching wonk.

Year:


Filter by gender:

Artists:

WONK  

Lyrics:

Wonk'umunt'ola
Wonk'umunt'ola
Wonk'umunt'ola (ohhh ohh hooo hoooo)

Wonk'umunt'ola, wonk'umunt'ola (ohhh ohh hooo hoooo)
Wonk
Bazosulela ngawe

Wonk'amaxoki
Ayofela ndawonye
Wonk'amaxoki
Ayofela ndawonye

Wonk'amaxoki
Ayofela ndawonye
Wonk'amaxoki
Ayofela ndawonye

Wonk
Yabhodl'inkosi yomculo (Nkosi yomculo)
Wazamazama wonk'umhlaba (Wonk'umhlaba)
Kwadilika izintaba
Bajabula abalaleli

Yabhodl'inkosi yomculo (Nkosi
wonk'umhlaba
Ngihambe wonk'amazwe
Ngeke ngibalahle

Ngingahamba wonk'umhlaba
Ngihambe wonk'amazwe
Ngeke ngibalahle

Ungisize Nkosi yami
Ngingabakhohlwa abazali
Kubuhlungu akusiphathi kahle
Lokh'okwenzekile kuleminyaka

Wonk'amaqhew'ezomculo
Laph'ekhona
Mawalal'aphumule

Wonk'amaqhew'ezomculo
Laph'ekhona
Llew os uoy wonk I
Ytterp neeb ev'I
Nac eh naht retteb od nac I, naem I
Lrig, uoy wonk I, llew os uoy wonk I
Llew, llew, llew

Oh, oh, don't
Yaze yayinhle lentokazi
Ibhubhuzel'uboy'ebuswen'
Umzimba wonk'uyashelela

Yaze yayinhle lentokazi
Ibhubhuzel'uboy'ebuswen'
Umzimba wonk
isiphelile
Yona le beyingenz' muntu
Othandwa yibobonk' abantu
Kanye nezintombi zendawo

Ngizothathani ngiyihlanganise nani
Ngizobiza bani esabele
Ngoba wonk
Wonk' umuntu ufunimali imali
Wonk' umuntu ufunimali imali
Ulala kanjani unngena million
Orobala byang orobala byang wena
Ulala kanjani unngena
Wathatha wonk'umthwalo wam'
Waw'bek'emahlombe akho
Seng'yabona, ngiyabona
Ukuthi ung'thanda ngempela

Wathatha wonk'umthwalo wam'
Waw'bek'emahlombe akho
Kukhal'izinsizwa
Kukhala wonk'umuntu

Uma kudlula wena
Kukhal'amawunga
Kukhal'amakhwela
Kukhal'izinsizwa
Kukhala wonk'umuntu

Aw zikhon'iyinkomo zikababa
Noma ungahamba wonk'amazwe
Isethembiso sam ungasilibali
Ngohlala ngikulindile
Ngohlala ngikulindile sthandwa sami

Noma ungahamba wonk
Iziphoso zam ndizibeka kuwe nkosi
Ngoba wen uyazi uliqhawe lami nje
Uthatha kabani umbathiswe nguwe nkosi
Amatyala ami wonk' aziwa nguwe

Nkosi
Me Up)

Hit Me With A Wonk Riff
Get The Beatles On The Phone
Echo With A Bass Lick
Fizz The Wacko For The Tone
Queue It For The Low Shake
Make Mine
The power and the glory
Forever and ever
Amen

(Amen, amen) Umbuso wonk'ungowakho
Amandla nobukhosi bungobakho (Amen)
Inkazumulo yonke (Amen)
Ingeyakho,
Nomzimba wakho
Mus'ukudlala ngalo kanje

Ngoba lesisifo sifikile madoda
Ngoba lesisifo asikhethi muntu
Sigawul'omdala, sigawul'omncane
Sigawula wonk
Lungisan’amaphuth’omuzi
Kodwa musan’ukwenze nje
Kodwa musan’uxabana

Ongenaphuth’angekh’umthole
Wonk’umuntu uyefana nje
Ongenaphuth’angekh’umthole
Bonk’abantu bayefana nje
Noma ungahamba wonk'amazwe
Kodw'isethembiso sam ungasilibali
Ngohlala ngikulindile
Ngohlala ngikulindile sthandwa sami

Noma ungahamba wonk
nami ziyangiluma)
Ziluma wonk'umunt'ondula ngendlela (Nami ziyangiluma)

Khuza, khuza izinja zakho (Ngizokhuza kanjani)
Khuza, khuza izinja zakho
(ixesha liyadlula)
Wonk' umuntu uyakhula (wonk' umuntu uyakhula)
Hmhmm (hmhmm)

Uthando luyaphela (uthando luyaphela)
Yatshintsha lendlela (yatshintsha
hhe

Wonk' amajita afun' ukuhamba nawe
Kodwa sobabili siyazi ulubambo lwam'
Wonke lamadod' afun' ukuhamba nawe
Kodwa sobabili siyazi ulubambo lwam'
mina
Ngoba ngiyazi ukuthi iphumile kufesheni

Ngifun'ukuth'uma ngihamba nawe mina
Ucwebezel'ukuthi wonk'umuntu akubabaze

Ngizokuthengel'ibhotsotso
Uma
nginithanda nonke
Kodwa mina angizondi muntu

Ngob'ukuzond'umuntu
Kukuzichithel'isikhathi nje
Kodw'ukuthanda wonk'umuntu
Kukuzakhel'uxolo

Singaze sizondane nje
uthando lwami
Ufezekise, uwaphilise wonk' amaphuph' ami
Mina ngyakwethemba

Themba ngyakwethemba, ngyakwethemba, ngyakwethemba
Ngyakwethemba, ngyakwethemba,

Discuss these wonk Lyrics with the community:

0 Comments

    We need you!

    Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!

    Search for song lyrics by

    Genres

    Styles