Breisleach

CapercaillieBuy this song

FAVORITE (0 fans)

Capercaillie

Capercaillie is a Scottish folk band, founded in the 1980s by Donald Shaw and fronted by Karen Matheson. They have seen four of their albums placed in the UK Albums Chart, and continue to perform and record to the present day. more »

Chaidh mi `n-dé dhan choille challtainn 
Shireadh chnòthan airson biadh 
Ach `s e bh`air a h-uile geug ach 
D`aodann-sa gam thriall 
Chaidh mi `n-dé gu tràigh a`mhaoraich 
Lòn de choilleagan a bhuain 
Nochd a h-uile slige neamhnaid 
D`àilleachd-sa a luaidh 
 
Chaidh mi staigh dhan aon taigh-òsda 
Son do sgiùrsadh as mo cheann 
H-uile glainne thog mi thaom do 
Mhaiseachd aist`na deann 
Chlaon mi tràth a-raoir dhan leabaidh 
Thusa ruagadh as le suain 
Ach cha tug thu cead dhormh cadal 
Gus an dèanainn duan 
 
Dh`iarrainn-sa bhith saor od thòireadh 
Ach gu bheil sinn roinnt o chèll` 
Do chumadh bhith an àlt`do shamhla 
Agam bhios an fhèill 
Dh`fhàg thu mi`nam bhaothair gòrach 
Bòdhradh chàirdean le do chliù 
Nuair a thig thu chi lad nach eil 
Mearachd ann am fhiù 
 
Chi iad sgurr a`danns le saobh-shruth 
Famh is iolair` anns an ruidhl` 
Stamh gu caomh ag altram sùbh-làir 
Mireadh mu an sùil 
Chi lad mis`is thusa sùgradh 
Bil ri bil are n-anail aoint` 
Cniadachadh mar seo gu sior le 
Chèile b`e are maoin

Written by: AONGHAS MACNEACAIL, DONALD SHAW

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC, Universal Music Publishing Group

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Discuss the Breisleach Lyrics with the community:

Citation

Use the citation below to add these lyrics to your bibliography:

Style:MLAChicagoAPA

"Breisleach Lyrics." Lyrics.com. STANDS4 LLC, 2017. Web. 23 Sep. 2017. <https://www.lyrics.com/lyric/1623947>.

Missing lyrics by Capercaillie?

Know any other songs by Capercaillie? Don't keep it to yourself!

Watch the song video

Breisleach