close

 
Shubha Mudgal

Shubha Mudgal LyricsCelebration Series: Deepavali, Vol. 2
Celebration Series: Deepavali, Vol. 2
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Versatile Shubha Mudgal: Bhajan
Pyar Ke Geet
Chaturang [Four Colours]
Chaturang [Four Colours]
Ab Ke Sawan
No Stranger Here
No Stranger Here
Shama
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Songs of the Seasons, Vol. 4: Hori, Kajri, Barasama
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Prem Ki Madhushala
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Ab Ke Sawan
Sangeet Sartaj, Vols. 1 & 2
Versatile Shubha Mudgal: Thumri, Kairi and Baramasa
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Ab Ke Sawan
Celebration Series: Deepavali, Vol. 2
Chaturang [Four Colours]
Chaturang [Four Colours]
Krishna: Makhan Chor Nand Kishor
Versatile Shubha Mudgal: Bhajan
Chaturang [Four Colours]
Chaturang [Four Colours]
Dance of the Wind
Pyar Ke Geet
Sangeet Sartaj, Vols. 1 & 2
Ab Ke Sawan
Pyar Ke Geet
Versatile Shubha Mudgal: Bhajan
Krishna: Makhan Chor Nand Kishor
No Stranger Here
No Stranger Here
Prem Ki Madhushala
Dance of the Wind
Dance of the Wind
Sangeet Sartaj, Vols. 1 & 2
Dance of the Wind
Dance of the Wind
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Celebration Series: Deepavali, Vol. 2
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Krishna: Makhan Chor Nand Kishor
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Dance of the Wind
Rang Hori
Pyar Ke Geet
Dance of the Wind
Ab Ke Sawan
Ankahi
Jai Jai Mataram
Pyar Ke Geet
Versatile Shubha Mudgal: Thumri, Kairi and Baramasa
Songs of the Seasons, Vol. 4: Hori, Kajri, Barasama
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Versatile Shubha Mudgal: Thumri, Kairi and Baramasa
Songs of the Seasons, Vol. 4: Hori, Kajri, Barasama
Dance of the Wind
Versatile Shubha Mudgal: Thumri, Kairi and Baramasa
Krishna: Makhan Chor Nand Kishor
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Pyar Ke Geet
Rang Hori
Chaturang [Four Colours]
Versatile Shubha Mudgal: Bhajan
Krishna: Makhan Chor Nand Kishor
Ankahi
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Prem Ki Madhushala
No Stranger Here
No Stranger Here
Celebration Series: Deepavali, Vol. 2
Krishna
Versatile Shubha Mudgal: Bhajan
Pyar Ke Geet
Ab Ke Sawan
Versatile Shubha Mudgal: Khayal
Chaturang [Four Colours]
Best of Shubha Mudgal
Chaturang [Four Colours]
Versatile Shubha Mudgal: Khayal
Best of Shubha Mudgal
Best of Shubha Mudgal
Chaturang [Four Colours]
Best of Shubha Mudgal
Versatile Shubha Mudgal: Khayal
Sangeet Sartaj, Vols. 1 & 2
Chaturang [Four Colours]
Best of Shubha Mudgal
Best of Shubha Mudgal
Krishna: Makhan Chor Nand Kishor
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
Rang Hori
Dance of the Wind
Dance of the Wind
Dance of the Wind
Dance of the Wind
Prem Ki Madhushala
Sangeet Sartaj, Vols. 1 & 2
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 1
Versatile Shubha Mudgal: Thumri, Kairi and Baramasa
Songs of the Seasons, Vol. 4: Hori, Kajri, Barasama
No Stranger Here
Ab Ke Sawan
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
No Stranger Here
Celebration Series: Deepavali, Vol. 2
No Stranger Here
No Stranger Here
No Stranger Here
Pyar Ke Geet
Songs of the Seasons, Vol. 4: Hori, Kajri, Barasama
Dance of the Wind
Ankahi
Wedding Songs of Uttar Pradesh, Vol. 2
India Mystica
Ab Ke Sawan
Dance of the Wind
Dance of the Wind
No Stranger Here
No Stranger Here