close

 
patnamsubramanyaiyer

Raghuvamsa Sudha
by Patnam Subramanya Iyerraghuvamsha sudhAmbudhi candra shri rama raja rajeshvara

anupallavi

agha mEgha mAruta shrIkara asurEndra mrgEndra vara jagannAtha

ciTTaswaram

;;;s, rmg, rsr, rmd, dng, gpS, Sndp || mgpmgr
sr rmmd dngp pSSR RMMG GRRS Snnd || dppmgr

caraNam 1

jamadagnija garva khaNDana jaya rudrAdi vismita bhaNDana
kamalAp-tAnvaya maNDana agaNita arputa shurya shrI venkatEshvara

caraNam 2

bhrgunandanA kavibhanjanA brndArakA brndAhitA
nigamAntava su-budhAvanA nIrajAkSa shrI venkaTEshvara
---
Lyrics submitted by Viswanath Keerthi.