close

 
umamohan

Namaskarartha Mantra
by Uma MohanOm namo hiranyabahavey hiranyabaranaaya hiranyaroopaya hiranyapadaye ambika padayam uma pathayey pasupataye namo namaha. (3)

Yishanasarva vidhyana Yishuarasarva Bhootanaam Bramhaadipatey bramhanodipate bramha shivone ashtusada shivoom. (3)

Thatpurushaya vidmahevag vishudhaayadi mahi thannashiva prachodayate (2)

Mahadevayavidmahe rudramoortayedimahi thannashiva prachodayate

Namaste astubagavan vishsveswaraya mahadevaya tryumbagaya tripurandakaya trikagni
kalaaya kalagni rudraya nilakantdaya pruktiunjayaya sarveswaraya sadashivaya shriman mahadevaya namaha. (2)

Sriman mahadevaya namaha (2)

Shanti Shanti Shanti:
---
Lyrics submitted by Nithya Prasad Bala.