close

 
mssubbulakshmi

Maithreem Bhajatha
by M.S. SubbulakshmiRaga Yamuna Kalyani
Thala Aadi

Maithreem Bhajatha , Akhila Hruth Jethreem,
Atmavat eva paraan api pashyatha
Yuddham thyajatha , Spardhaam Tyajata , thyajatha Pareshwa akrama aakramanam
Jananee Prthivee Kaamadughaastey
JanakO Deva: Sakala Dayaalu
Daamyata Datta Dayathvam Janathaa
Sreyo Bhooyaath Sakala Janaanaam
Sreyo Bhooyaath Sakala Janaanaam
Sreyo Bhooyaath Sakala Janaanaam.
---
Lyrics submitted by Suriya Priya.