Lyrics.com »

Search results for 'runaway john by 54 40'

Yee yee! We've found 2 lyrics, 100 artists, and 100 albums matching runaway john by 54 40.Everyone wants to be a cowboy
Grab your guns boy
Forty-five by my side, do he live
No the nigga dies

Zen, zen zen zen zen zen zen
You shot your
Everyone wants to be a cowboy 
Grab your guns boy 
Forty-five by my side, do he live
No the nigga dies

Zen, zen zen zen zen zen zen 
You shot