Search results for (4-(m-chlorophenylcarbamoyloxy)-2-butynyl)trimethylammonium chloride