close

 
kellychen

Ji Shi Ben
by Kelly Chenfan khai sui sen si tai te ci she pen...sie ce si tuo she...tuo she kuan yi ni...ni thao yen pei leng lou...si kuan pei sou hou...ci muo chai cau wo...wo khan cien ce ci sie sia te sin ching...pa ce ci fang cai.. pei wei te hou thou...teng ni teng thai cin...siang ni lei hui liu...erl sing fu khuai le she se me...ai te thong le thong te khu le...khu te lei le re ci pen li ye ye che ce ci cai ce ni te hau..siang sang yin te tu yau tha fan fu phien ce wo....ai te thong le thong te khu le khu te lei le mau tun sin li cong she chiang chiu chien ce ci yao fang shou pi sang yen rang ni cou sau tian re ci chong sin lai kuo...wo khan cien ce ci sie sia te sin ching.. pa ce ci fang cai..pei wei te hou thou..teng ni teng thai chin..siang ni lei hui liu..erl sing fu khuai le she se me..ai te thongnle thong te khu le..khu te lei li re ci pen li yeye che ce..siang sang yin te tu yau tha fang fu phien ce wo..ai te thong le thong te khu le..khu lei le mau tun sin li cong she chiang chiu chien ce ci yao fang shou pi sang yen rang ni cou sau tian re ci chong sin lai kuo...ai te thong le thong te khu le khu lei li..re ci pen li yeye che ce..siang sang yin te tu yau..tha fan fu phien ce wo..ai te thong le thong te khu le khu lei le mau tun sin li cong she chiang chiu chien ce ci yao fang shou pi sang yen rang ni cou sau tian re ci chong sin lai kuo..ai te thong le thong te khu le khu lei le mau tun sin li cong she chiang chiu chien ce ci yao fang shou pisang yen rang ni cou sau tian re ci hong sin lai kuo
---
Lyrics submitted by MYRAMAR.