close

 
Danny Chan

Danny Chan LyricsYan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 8: Dong Lian
Love in L.A.
Love in L.A.
Waiting for You
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 4: Chi Xi Yan Na Cang
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 4: Chi Xi Yan Na Cang
Bu
My Lovely Legend
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
My Lovely Legend
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 6: Shen Xian Ye Yi Min
Having You
When I Think of You
All Out of Love
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 6: Shen Xian Ye Yi Min
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 4: Chi Xi Yan Na Cang
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
My Lovely Legend
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 7: Wu Xheng Sheng You Sheng
Waiting for You
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 5: Meng Li Ren
Dating with Danny
Warner 23rd Anniversary: Greatest Hits
Gold Song Collection
Waiting for You
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 5: Meng Li Ren
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 7: Wu Xheng Sheng You Sheng
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 8: Dong Lian
Life Expectation
My Lovely Legend
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Danny: The True Legend
Dating with Danny
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 2: Bu Zai Liu Lei
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 1: Chu Lian
Mastersonic by Denon
All Out of Love
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 7: Wu Xheng Sheng You Sheng
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 6: Shen Xian Ye Yi Min
Danny: The True Legend
Waiting for You
Life Expectation
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 6: Shen Xian Ye Yi Min
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Gold Song Collection
Danny '84
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 1: Chu Lian
Life Expectation
Danny '84
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 7: Wu Xheng Sheng You Sheng
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 5: Meng Li Ren
When I Think of You
All Out of Love
Waiting for You
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 1: Chu Lian
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 1: Chu Lian
When I Think of You
My Lovely Legend
My Lovely Legend
Love in L.A.
Dating with Danny
My Lovely Legend
Waiting for You
Waiting for You
Dating with Danny
Having You
Deeply in Love With You
Life Expectation
Deeply in Love With You
Danny: The True Legend
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 7: Wu Xheng Sheng You Sheng
Life Expectation
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Danny '84
Danny: The True Legend
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 6: Shen Xian Ye Yi Min
Danny '84
When I Think of You
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 5: Meng Li Ren
Love in L.A.
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 4: Chi Xi Yan Na Cang
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 7: Wu Xheng Sheng You Sheng
Mastersonic by Denon
When I Think of You
All Out of Love
Love in L.A.
Warner 23rd Anniversary: Greatest Hits
Mastersonic by Denon
When I Think of You
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 8: Dong Lian
Deeply in Love With You
Having You
Gold Song Collection
All Out of Love
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Danny: The True Legend
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 4: Chi Xi Yan Na Cang
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 5: Meng Li Ren
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 4: Chi Xi Yan Na Cang
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 8: Dong Lian
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 6: Shen Xian Ye Yi Min
Dating with Danny
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 1: Chu Lian
Deeply in Love With You
Waiting for You
My Lovely Legend
Danny '84
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Deeply in Love With You
Life Expectation
Warner 23rd Anniversary: Greatest Hits
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 4: Chi Xi Yan Na Cang
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 6: Shen Xian Ye Yi Min
All Out of Love
Waiting for You
Dating with Danny
Dating with Danny
Love in L.A.
When I Think of You
Life Expectation
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 5: Meng Li Ren
My Lovely Legend
Danny: The True Legend
Danny: The True Legend
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 4: Chi Xi Yan Na Cang
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 5: Meng Li Ren
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 8: Dong Lian
Dating with Danny
Mastersonic by Denon
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 5: Meng Li Ren
Danny: The True Legend
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 5: Meng Li Ren
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 7: Wu Xheng Sheng You Sheng
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 5: Meng Li Ren
Dating with Danny
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 6: Shen Xian Ye Yi Min
Danny: The True Legend
Having You
Life Expectation
Love in L.A.
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 2: Bu Zai Liu Lei
Mastersonic by Denon
All Out of Love
All Out of Love
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 7: Wu Xheng Sheng You Sheng
Having You
My Lovely Legend
Life Expectation
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 8: Dong Lian
Deeply in Love With You
Deeply in Love With You
My Lovely Legend
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 1: Chu Lian
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 7: Wu Xheng Sheng You Sheng
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 8: Dong Lian
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 4: Chi Xi Yan Na Cang
When I Think of You
Danny: The True Legend
Having You
My Lovely Legend
Chen Bai Jiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 6: Shen Xian Ye Yi Min
Warner 23rd Anniversary: Greatest Hits
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 8: Dong Lian
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 8: Dong Lian
When I Think of You
Mastersonic by Denon
All Out of Love
Deeply in Love With You
Love in L.A.
Dating with Danny
Chen Bai Qiang Ji Nian Quan Ji, Vol. 7: Wu Xheng Sheng You Sheng
Yan Lei Wei Li Liu Jing Xuan