close

 
naid

Dakshina [Dakshinamurthy Stotram]
by NaidViswam darpana drusyamana nagari,
Thulyam nijantargatham,
Pasyannathmani mayaya bahirivoth,
Bhutham yatha nidraya,
Ya sakshath kuruthe prabodha samaye,
Swathmanameva dwayam,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree Dakshinamurthaye.

Beejasyanthari vankuro jagadhidham,
Prang nirvikalpam puna,
Mayakalpitha desa kala kalanaa,
Vaichithrya chithrikrutham,
Mayaveeva vijrumbhayathyapi maha,
Yogeeva yah swechaya,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye.

Sree dakshinamurthaye.

Viswam darpana drusyamana nagari,
Thulyam nijantargatham,
Pasyannathmani mayaya bahirivoth,
Bhutham yatha nidraya,
Ya sakshath kuruthe prabodha samaye,
Swathmanameva dwayam,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree Dakshinamurthaye.

Sree dakshinamurthaye. x5
---
Lyrics submitted by Lars Degerman.