close

 
Alan Tam

Alan Tam LyricsAlan Tam & Hacken Lee Live 2009
Best Sound Ever Reborn
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Jing Zhuang Tan Yong Lin
Zui Ai Xiao De Ren
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Yi Dian Guang Shine a Light
Rolling Power
Best Sound Ever Reborn
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Jing Zhuang Tan Yong Lin
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
In Concert '91
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
Bu Yi Tang de Alan Tam
Best Sound Ever Reborn
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Bu Yi Tang de Alan Tam
Yi Dian Guang Shine a Light
In Concert '91
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
'87 Live
Jing Zhuang Tan Yong Lin
Rolling Power
Jing Zhuang Tan Yong Lin
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Best Sound Ever Reborn
First Tear
First Tear
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Zui Ai Xiao De Ren
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
Xing Guang Da Dao
First Tear
First Tear
Zai Du Gan Dong
Best Sound Ever Reborn
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
Zui Ai Xiao De Ren
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Tian Di
Yi Dian Guang Shine a Light
Xing Guang Da Dao
Zai Du Gan Dong
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Tian Di
Go
Rolling Power
Jing Zhuang Tan Yong Lin
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
First Tear
Yi Dian Guang Shine a Light
In Concert '91
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
'87 Live
Live in Concnert 2010
Rolling Power
'87 Live
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
Bu Yi Tang de Alan Tam
Xing Guang Da Dao
Starlight Boulevard
In Concert '91
Jing Zhuang Tan Yong Lin
Best Sound Ever Reborn
Xing Guang Da Dao
Xing Guang Da Dao
Yi Dian Guang Shine a Light
First Tear
In Concert '91
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
Rolling Power
Bu Yi Tang de Alan Tam
In Concert '91
Yi Dian Guang Shine a Light
In Concert '91
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
'87 Live
Live in Concnert 2010
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
Bu Yi Tang de Alan Tam
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
In Concert '91
Rolling Power
In Concert '91
Live in Concnert 2010
Zai Du Gan Dong
'87 Live
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Bu Yi Tang de Alan Tam
Zui Ai Xiao De Ren
In Concert '91
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Live in Concnert 2010
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Live in Concnert 2010
Zai Du Gan Dong
In Concert '91
Best Sound Ever Reborn
Zui Ai Xiao De Ren
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
'87 Live
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Yi Dian Guang Shine a Light
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
Yi Dian Guang Shine a Light
Zui Ai Xiao De Ren
Xing Guang Da Dao
Ri Chu Dong Fang
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
'87 Live
Bu Yi Tang de Alan Tam
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Bu Yi Tang de Alan Tam
Zai Du Gan Dong
Zai Du Gan Dong
First Tear
In Concert '91
Rolling Power
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
Best Sound Ever Reborn
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Bu Yi Tang de Alan Tam
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
Rolling Power
Rolling Power
Xing Guang Da Dao
Rolling Power
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
Jing Zhuang Tan Yong Lin
Tian Di
Rolling Power
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Yi Dian Guang Shine a Light
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Live in Concnert 2010
Jing Zhuang Tan Yong Lin
In Concert '91
Rolling Power
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Best Sound Ever Reborn
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
Xing Guang Da Dao
In Concert '91
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
In Concert '91
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Bu Yi Tang de Alan Tam
First Tear
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
'87 Live
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Best Sound Ever Reborn
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
Zai Du Gan Dong
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Jing Zhuang Tan Yong Lin
Zai Du Gan Dong
Rolling Power
Jing Zhuang Tan Yong Lin
'87 Live
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Jing Zhuang Tan Yong Lin
In Concert '91
Bu Yi Tang de Alan Tam
Zui Ai Xiao De Ren
Xing Guang Da Dao
In Concert '91
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Zui Ai Xiao De Ren
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Yi Dian Guang Shine a Light
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Zui Ai Xiao De Ren
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
In Concert '91
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
In Concert '91
Live in Concnert 2010
First Tear
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Rolling Power
Rolling Power
Jing Zhuang Tan Yong Lin
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
Bu Yi Tang de Alan Tam
Alan Tam & Hacken Lee Live 2009
Legends: Meng Huan Di Xiao Rong
Rolling Power
Zai Du Gan Dong
First Tear
Rolling Power
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
Rolling Power
Bu Yi Tang de Alan Tam
BTB Wo de Sheng Ming Wo de Ai
First Tear
'87 Live
Polygram Ji Pin Yin Se XI Lie: 2 in 1
Zui Ai Xiao De Ren
Bu Yi Tang de Alan Tam