close

 
Ajit Kadkade

Ajit Kadkade LyricsSavla Vithalu
Shree Ganesh Deva
Shree Ganesh Deva
Chedun Gele Madhur Swar
Chedun Gele Madhur Swar
Chedun Gele Madhur Swar
Savla Vithalu
Savla Vithalu
Shree Ganesh Deva
Aarti Sangraha
Shree Ganesh Deva
Majha Dev Pandhari
Aarti Sangraha
Shree Ganesh Deva
Savla Vithalu
Chedun Gele Madhur Swar
Chedun Gele Madhur Swar
Shree Ganesh Deva
Savla Vithalu
Chedun Gele Madhur Swar
Savla Vithalu
Shree Ganesh Deva
Chedun Gele Madhur Swar
Aarti Sangraha
Chedun Gele Madhur Swar
Savla Vithalu
Aarti Sangraha
Shree Ganesh Deva
Savla Vithalu